Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
_Vatandaş Hakları

 

 İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

 

1.   Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır. (Kimlik numaranızı öğrenmek için tıklayınız.)

  

 

2.   Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadeleri 5N 1K Kuralına göre başvuru metnini "Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim?" bilgilerini sağlayacak şekilde yazınız. Yapacağınız başvuruda 5N 1 K kuralına uygun olarak şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını aşağıdaki listeden yararlanarak belirtiniz. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun araştırılması ve istatistiki veri elde etme amacıyla kullanılması açısından yararlı olacaktır.

 

  

3.   Mağdur siz değil de bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.

 

 

4.   Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.

 

  

5.   Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yer alan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.

 

 

6.   Yapacağınız başvuruda şikâyet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

 

 

 HAK KONULARI LİSTESİ

  

Âdil Yargılanma Hakkı 

Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı 

Ayrımcılık Yasağı 

Bilim ve Sanat Hürriyeti 

Çalışma ve Sözleşme Hakkı 

Çevre Hakkı 

Çocuk Hakları 

Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı 

Din ve Vicdan Hürriyeti 

Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

Engelli (Özürlü) Hakkı 

Haberleşme/Basın Hürriyeti 

Düşünce ve İfade Hürriyeti 

İşkence Yasağı 

Kadın Hakları 

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı 

Konut Dokunulmazlığı Hakkı 

Kötü Muamele Yasağı 

Mülkiyet Hakkı 

Örgütlenme Hürriyeti 

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 

Sağlık ve Hasta Hakkı 

Seçme ve Seçilme Hakkı 

Sosyal Güvenlik Hakkı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 

Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı 

Yaşam Hakkı 

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 

Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı

  

ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR LİSTESİ

 

 Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz) 

Banka (Özel ve kamu) 

Belediye 

Ceza ve Tutukevi

Eğitim ve Öğretim Kurumu 

Emniyet 

İl Özel İdaresi 

Jandarma 

Kaymakamlık 

Köy Muhtarlığı 

Meslek Odası ve Birlik 

Özel Sektör (Şirket, İşletme, vs.) 

Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı, vs) 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil) 

Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)  

Şikayet edilen kurum yok 

Şikayet edilen kurum bilinmiyor. 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI:

 

 Kanun önünde eşitlik : “Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004–5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”